Wimdu Voorwaarden en Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) voor het gebruik van het online platform wimdu.nl

(Laatst bijgewerkte versie)

 1. Reikwijdte, wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
  1. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van het platform www.wimdu.nl (ook: ‘platform’). Dit is een dienst van Wimdu GmbH ('Wimdu' of 'wij').
  2. 'Gebruikers’ zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke en wettelijke personen, die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie bevestigd is door Wimdu.
  3. Wimdu stelt het platform beschikbaar voor gebruik, in het bijzonder het gebruik van de database, enkel en alleen gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.
  4. Met het registreren voor, of het gebruik maken van onze diensten, stemt de gebruiker in met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
  5. Wimdu behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen als een wijziging om economische of wettelijke gronden noodzakelijk is. De wijzigingen zijn pas van kracht voor de overeenkomst als de gebruiker met deze wijzigingen heeft ingestemd. Het is voor dit doel voldoende dat Wimdu een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden naar het emailadres stuurt dat de gebruiker heeft opgegeven voor informatie doeleinden. Als de gebruiker deze wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet binnen één week aanvecht, zal dit als toestemming worden gezien.
  6. Tegenstrijdige algemene voorwaarden voor de gebruiker zijn niet van kracht zonder afbreuk te doen aan sectie 2.5 zelfs als Wimdu ze niet tegenspreekt .
 2. Verdiensten van Wimdu, verdiensten van de aanbieder
  1. Het platform is een online marktplaats, waarop de gebruikers hun appartementen, kamers of andere accommodaties ('accommodatie') kunnen aanbieden en huren.
  2. Met www.wimdu.nl biedt Wimdu een platform waarop gebruikers met elkaar kunnen communiceren en overeenkomsten met elkaar kunnen sluiten. Wimdu biedt zelf geen enkele accommodatie aan; het handelt slechts als bemiddelaar voor het sluiten van de overeenkomst tussen de gebruikers.
  3. Huurovereenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de aanbiedende gebruiker ('aanbieder') en de hurende gebruiker ('huurder'). Wimdu is zelf geen partij in de overeenkomst gesloten tussen de gebruikers op de website. Echter, Wimdu is bevoegd om als vertegenwoordiger van de aanbieder te handelen en heeft de bevoegdheid om namens de aanbieder overeenkomsten te sluiten. Echter, de aanbieder en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele verplichtingen. In geval van verzuim van contractuele verplichtingen, dient dit door de gebruikers onderhandeld te worden. Wimdu behoudt en overlegd voor dit doeleinde de contactgegevens van beide partijen.
  4. Wimdu doet geen onderzoek naar de rechtmatigheid, juistheid of volledigheid van het aanbod gepubliceerd op het platform of van de gebruikersinformatie, en deze zijn geen vertegenwoordiging van de visie van Wimdu. Wimdu is niet verantwoordelijke voor aanbod of informatie van derden.
  5. Aanbieders kunnen voor de accommodatie die zij verhuren eigen algemene voorwaarden hanteren, zolang deze de Algemene Voorwaarden van Wimdu niet aantasten.
  6. Enkel en alleen de verhuurders en huurders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het huurcontract van de accommodatie aan de daarop van toepassing zijnde Wet
 3. Registratie, totstandkoming van de gebruiksovereenkomst, wettelijke verklaringen
  1. Voor het gebruik van het aanbod van Wimdu is een registratie van de gebruiker vereist. Registreren is kosteloos en vereist dat de gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Wimdu. De gebruikersovereenkomst tussen Wimdu en de gebruiker komt stand zodra een bevestigingsemail van de registratie op het door de gebruiker aangeleverde email-adres ontvangen is. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het afsluiten van een dergelijke gebruikersovereenkomst.
  2. Registratie is alleen toegestaan aan natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met onbeperkte handelingsbekwaamheid. De registratie van een rechtspersoon of vennootschap kan alleen worden uitgevoerd door een gemachtigde natuurlijke persoon die met naam moet worden genoemd. Bij de registratie kunnen alleen individuen worden vermeld als de eigenaar van de gebruikersaccount (d.w.z. geen echtparen of gezinnen).
  3. Bij de registratie is de gebruiker verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals vereist op het registratieformulier, in het bijzonder voor- en achternaam, huidig adres (een postbus wordt niet aanvaard), een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, de naam van het bedrijf en een gevolmachtigde vertegenwoordiger. De gegevens moeten te allen tijde actueel en juist zijn. Meerdere registraties onder verschillende namen van leden zijn verboden. Bij de registratie kiest de gebruiker een gebruikers-ID en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen e-mail of internetadres zijn, mag geen inbreuk plegen op de namen, handelsmerken of rechten van derden of in strijd zijn met de goede zeden. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord en naam die zijn toegewezen aan zijn leden-account.
  4. De gebruiker kan wettelijke verklaringen op het door hem opgegeven emailadres ontvangen.
 4. Verplichtingen van de gebruiker: gebruikersaccount, systeemintegriteit
  1. Enkel en alleen de gebruiker is verantwoordelijke voor alle inhoud die hij op het platform plaats. Hij verplicht zich in zijn relatie tot Wimdu om geen wederrechtelijke inhoud op het platform te plaatsen en het weerhouden van wederrechtelijke handelingen.
  2. De gebruikers dient ervoor te zorgen dat de door hem aangeboden accommodatie juist en volledig omschreven is. Hij moet ten minste de informatie verstrekken die door de Wimdu velden gevraagd worden, zodat de accommodatie en het aanbod voldoende accuraat beschreven zijn. Bovendien staat de gebruiker vrij verdere voorwaarden benoemen, zoals de hoogte van een borg, de kosten van een laatste schoonmaak, annuleringskosten, etc. De verschillende annuleringsvoorwaarden waar overeenkomst over bereikt kan worden, staan vermeld onder ‘annuleringsvoorwaarden’.De gebruiker is verplicht om actuele en accurate informatie bij zijn ledenaccount te verstrekken en in het geval van een wijziging deze onmiddellijk uit te voeren. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar en niet overerfelijk.
  3. De gebruiker is verplicht zijn ledenaccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden.
  4. De gebruiker is aansprakelijk voor Wimdu voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn ledenaccount, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de misbruik van zijn ledenaccount.
  5. Zodra de gebruiker er zich van bewust is dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of op enige andere manier toegang tot zijn ledenaccount hebben verschaft, dient hij dit Wimdu onmiddellijk te melden. Wimdu is bevoegd om dan de ledenaccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.
  6. Iedere gebruiker dient zelfstandig de identiteit van de desbetreffende contractpartner te controleren. Wimdu aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de contactgegevens van de gebruiker die op het platform vermeld zijn.
  7. De gebruiker is verplicht zijn systemen en programma’s die in verbinding zijn met het gebruik van het aanbod van Wimdu zo in te stellen, dat noch de veiligheid, noch de integriteit of de beschikbaarheid van de door Wimdu voor hun diensten gebruikte systemen worden beïnvloed. Gebruikers mogen de door Wimdu gegenereerde content niet blokkeren, herschrijven, wijzigen of op enigerlei wijze de diensten van Wimdu hinderen. Wimdu is bevoegd de noodzakelijke maatregelen overeenkomstig sectie 12.1 te treffen, die nodig zijn om de systeemintegriteit van de Wimdu-systemen of van derden te waarborgen.
  8. Gebruikers mogen adressen, contactgegevens en e-mailadressen, die zij hebben verkregen door het gebruik van de site, voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de contractuele communicatie. Het is in het bijzonder verboden om deze gegevens aan onbevoegden te geven of om te gebruiken voor het versturen van reclame, tenzij de gebruiker in kwestie dit vooraf uitdrukkelijk heeft toegestaan.
  9. De gebruiker mag in geen enkel geval massaberichten welke een zelfde inhoud hebben via het platform versturen. Iedere vorm van spam of vergelijkbare hinderlijke handelingen richting andere gebruikers of derden is verboden.
  10. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van enige informatie die op de website gezien kan worden en door Wimdu worden opgeslagen op een van Wimdu onafhankelijk opslagmedium , en welke vereist zijn voor doeleinde die betrekking hebben op behoud van bewijs, boekhouding, etc.
  11. In het geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden door een gebruiker, is Wimdu bevoegd haar virtuele huishoud-rechten uit te voeren. Wimdu kan de betreffende gebruiker het gebruikt van haar diensten ontzeggen, de inhoud die hij gebruikt verwijderen of andere maatregelen nemen die binnen de definitie van sectie 12 vallen. Wimdu zal gerechtelijke stappen ondernemen om haar legitieme rechten op verzuim en schadevergoeding uit te oefenen.
 5. Omgang met inhoud en rechten
  1. Binnen het bereik van het platform kunnen aanbieders een variëteit aan media plaatsen om hun aanbod aantrekkelijker te maken voor potentiële huurders. Bepaalde regels moeten in acht genomen worden om ervan verzekerd te zijn dat de openbaar gemaakte media op een legale manier zijn aangeschaft zodat de aansprakelijkheid niet bij de gebruiker noch bij Wimdu ligt. De regels zijn afgeleid van de algemeen geldende auteurs- en merkrechten en zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  2. Wimdu slaat de multimedia (afbeeldingen, tekst, etc.), openbaar gemaakt door haar gebruikers, op of voorziet enkel in de benodigde geheugenruimte om toegang te verlenen tot deze media. Claims van derden worden verhaald op de gebruiker aangezien de verantwoording voor het openbaar maken van de multimedia enkel bij hen ligt. Deze bepaling is voornamelijk van toepassing op de kosten van gerechtelijke vervolging en rechtsbijstand.
  3. De gebruiker verzekerd dat de openbaar gemaakte media zowel voldoet aan de geldende regels en wettelijke bepalingen als aan de algemene norm wat betreft beleefdheid. Daarnaast zorgt de gebruiker ervoor dat de openbaar gemaakte media de rechten van derden (merkrechten, persoonsrechten, auteursrechten, datarechten, etc.) niet overtreedt. De gebruiker maakt geen inhoud openbaar die van pornografische, gewelddadige of racistische aard is. In het bijzonder verklaren gebruikers geen inhoud te plaatsen die de voorwaarden van het Strafgesetzbuch (SGB: het Duitse Wetboek van Strafrecht) of de Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV – Duits verdrag voor de bescherming van minderheden in de media) schaden. Deze bepaling is ook van toepassing op communicatie via e-mail of andere electronische manieren van communicatie via het platform.
  4. Met het openbaar maken van multimedia verschaft de gebruiker aan Wimdu het recht om de inhoud zonder kosten, ongelimiteerd en op elke gewenste locatie te gebruiken. In het bijzonder omvatten deze gebruikersrechten het recht om de multimedia-inhoud publiekelijk toegankelijk te maken voor offline doeleinden, in geprinte of electronische vorm, bij een vaste of draadloze connectie op elk gewenst multimedia systeem (smartphones, tablets etc.).
  5. De inhoud aangeboden via Wimdu is beschermd door auteursrechten. Het platform wordt over het algemeen betreden en benut door een individu die een web browser gebruikt. Het gebruik van technologieën zoals web spiders, crawlers of vergelijkbare programma’s met het doel om de website niet alleen in kaart te brengen (indexing) van de inhoud maar ook massa toegang tot het platform verlenen en de inhoud opslaan is verboden. Dit geldt ook voor technologieen die screen scraping en andere services van derden bedienen
  6. Wanneer deze bepalingen en de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden geschonden worden, heeft Wimdu het recht om inhoud te weigeren, om inhoud direct te verwijderen en te blokkeren en de links die naar de inhoud wijzen direct verwijderen. In deze gevallen heeft de gebruiker geen recht op herstel van zijn geplaatste inhoud op het internet platform en geen recht op het vrijgeven van zijn verwijderde gebruikersprofiel.
 6. Beschikbaarheid en wijziging van de website
  1. De gebruiker heeft geen recht op het permanente gebruik van het platform. In het bijzonder is Wimdu niet verplicht de beschikbaarheid tot het platform te garanderen. Echter, Wimdu richt al haar pijlen op de functionaliteit en beschikbaarheid van haar platform om storingen tegen te gaan en haar gebruikers zo goed mogelijk te blijven bedienen.
  2. Wimdu kan de toegang tijdelijk blokkeren wanneer noodzakelijk in zake van veiligheid, integriteit, limiet aan capaciteit of technische maatregelen (onderhoud). Wimdu neemt in het bijzonder de belangen van haar gebruikers in acht door hen voortijdig op de hoogte te stellen.
 7. Aansprakelijkheid voor sites van derden
  1. Verschillende pagina’s van het platform bevatten links naar andere internet pagina’s onderhouden bij derden, met een voor Wimdu onbekende inhoud. Wimdu verschaft enkel toegang tot deze pagina’s en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. De links naar internet pagina’s van derden fungeren veelal ter navigatie. Wimdu moedigt de bezoekersaantallen van deze internet pagina’s niet aan en neemt liever afstand van de inhoud van alle internet pagina’s waarnaar haar platform verwijst.
  2. Enkel de eigenaars van de internet pagina’s waarnaar Wimdu verwijst zijn verantwoordelijk voor zowel hun inhoud als de waren of services die zij aanbieden.
 8. Boekingsproces, betalingen, factureren
  1. Wanneer een aanbieder een accommodatie op de Wimdu website plaatst, is dit een vrijblijvende uitnodiging om een bod te doen op deze accommodatie. Een tweede gebruiker kan vervolgens een voorstel tot huurovereenkomst doen voor deze accommodatie. De overeenkomst wordt gesloten indien de aanbieder het bod binnen 24 uur, volgens de toepasselijke Wimdu-procedure, accepteert. In elk ander geval is de tweede gebruiker niet langer aan de overeenkomst gebonden.
  2. Annuleringen worden beschouwd als terugtrekkingen voor de geplande check-in. Er kan worden gekozen voor een van de gegeven mogelijkheden zoals genoteerd in de Annuleringsvoorwaarden. Indien als gevolg hiervan terugbetalingen nodig zijn, zullen deze verstrekt worden door Wimdu aan de gebruiker gebruikmakend van hetzelfde door hem gekozen kanaal binnen de betekenis van sectie 8.4.3.
  3. De aanbieder moet verzekeren dat:
   1. De gebruikte beschrijving van de accommodatie en de geplaatste afbeeldingen de wet of de rechten van derden niet schenden en dat enkel zij verbonden zijn met deze accommodatie.

   2. Er correct verwezen wordt naar succesvolle boekingen van de accommodatie.

   3. De geplaatste informatie geen letterlijke vertaling is van inhoud van derden.
   4. Hij overeenkomt met de wettelijke bepalingen met betrekking tot betalingen, factuurrechten en belastingen. Het naleven van deze verplichtingen en plichten is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Wimdu heeft het recht bewijs te vragen van gebruikers die de geplaatste informatie over de accommodatie van de gebruiker bevestigen.

    De verhuurder is enkel en alleen verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen en plichten van inhoud van het aanbod. Wimdu is bevoegd het aanbod van de gebruikers te controleren en naar overeenkomstig bewijs te vragen.
  4. De betalingsprocessen nemen plaats onder de volgende condities:
   1. De overeenkomst treedt in werking door het tonen van de totale prijs aan het einde van het betalingsmenu. Dit bedrag omvat de huur en de servicekosten, die een administratie component en een eigendom-locatie component bevatten, bepaald door de huur. Nadat de boeking is gemaakt, meld Wimdu de gebruikers hiervan de inhoud en totale prijs.

   2. Wimdu heeft het recht haar servicekosten op elk gewenst moment aan te passen. Dit geldt niet voor overeenkomsten die reeds gesloten zijn. De aanbieder wordt tijdig via de mail op de hoogte gebracht van de servicekosten in de vorm van het boekingsoverzicht.

   3. De huurder is verplicht de totale prijs getoond in de boeking te betalen. Dit is mogelijk via verschillende betalingsopties aangeboden in het betalingsmenu. Wimdu ontvangt het geld van de huurder namens de aanbieder en houdt het vast voor de aanbieder in een non-interest-bearing trust account. Als de incasso niet succesvol is moet huurder eventuele extra kosten terugbetalen. Dit geldt niet wanneer de huurder niet verantwoordelijk is voor de onsuccesvolle betaling.

   4. Ter afsluiting van het boekingsproces vraagt de huurder aan Wimdu het geld over te maken aan de aanbieder 24 uur na de start van zijn verlijf in de verhuurde accommodatie. Als het gebruik van de accommodatie niet via een contract gesloten is, kan de huurder deze verplichting vanuit Wimdu verwerpen. Instructies aan Wimdu moeten meteen gecommuniceerd worden via het contactformulier.

   5. De aanbieder zal zijn verplichting van het betalen van de servicekosten van Wimdu nakomen doordat Wimdu dit geld overmaakt van het trust account naar een eigen account. Zodat de gebruiker geen eigen betalingen meer hoeft te maken.

   6. Gebruikers kunnen te betalen/of toekomstige vorderingen van administratiekosten van Wimdu alleen verrekenen indien deze vorderingen wettelijk vastgesteld of onbetwist zijn. De toewijzing van vorderingen aan derden is niet mogelijk.
  5. De aanbieder dient de factuur aan de huurder te openbaren, wanneer laatsgenoemde daar om vraagt. Wimdu geeft de aanbieder een factuur met daarin de administratiekosten, al zal dit zonder omzetbelasting of vergelijkbare indirecte belastingen zijn in overeenstemming met fiscale bepalingen, tenzij expliciet in deze regelingen anders vermeld is.
  6. Tenzij anders aan Wimdu gemeld is, wordt het betwistbaar aangenomen dat de aanbieder op een zakelijk vermogende manier handelt en zich van zijn resulterende (omzet)belastingplichten bewust is en deze overeenkomstig nakomt. Wimdu is bevoegd overeenkomstig bewijs van de zakelijke capaciteiten van de aanbieder op te vragen.
  7. De aanbieder behoudt het recht om extra kosten in rekening te brengen die gebaseerd zijn op gebruik en verbruik (in het bijzonder: elektriciteit, water en verwarming).De aanbieder dient de huurder te adviseren dat hij een standaardrecht heeft om deze kosten te rekening voordat de overeenkomst is gesloten. Deze kosten worden niet meegerekend in de berekening van de servicekosten. Dit geldt ook voor enige vorm van borg.
  8. Boekingvouchers die door Wimdu zijn uitgegeven kunnen door huurders gebruikt worden om binnen een bepaalde periode een boeking te maken. De huurder ontvangt geen betaling.
  9. Het is gebruikers verboden de bovengenoemde boekings- en betalingsprocessen van Wimdu te omzeilen en de administratiekosten in het bijzonder.
 9. Waarborgsom
  1. De aanbieder kan er voor kiezen een waarborgsom (‘borg’) in haar bod op te nemen. Als een aanbieder een betaling van de borg eist van de huurder op de dag van de check-in, dan is het verplicht de relevante gegevens, bestaande uit de hoogte van de borg en de betaalmethode in het bod te vermelden. De hoogte van de borg moet zijn vastgesteld voor het tijdstip van boeken en verder dient het duidelijke te zijn wanneer het bedrag betaald moet worden (bijv. drie maanden voor het inchecken, in contanten tijdens het inchecken. De informatie dient te worden vermeld met gebruik making van de door Wimdu geboden diensten, zodat deze toegevoegde vereiste binnen het bod zichtbaar is op de website van Wimdu.
  2. Als een aanbieder de eerder genoemde informatie op het moment van boeken niet heeft geboden, maar dringt er daarentegen op dat hij de borg na het verblijf van de huurder ontvangt en de huurder gaat hier niet mee akkoord, dan zal dit worden herkent als het niet nakomen van afspraken door de aanbieder toepasbaar binnen het overeengekomen contract. Wimdu behoudt daarom de rechten om de boeking te annuleren en de verhuurder annuleringskosten in rekening te brengen.
  3. Wimdu is niet verantwoordelijk voor de administratie van de waarborgsom of de aanvaarding van de vordering op verzoek van de aanbieder en verwerpt daarmee enige vorm van verantwoordelijkheid van dit.
 10. Beoordelingssysteem
  1. Na de afronding van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder stelt Wimdu de gebruikers in staat om elkaar te evalueren. De website stelt gebruikers in staat om elkaar na het uitvoeren van de overeenkomst het huren van een accommodatie te evalueren. De evaluaties moeten een zinvol register over de betrouwbaarheid van gebruikers bieden. De evaluaties worden vooraf niet door Wimdu beoordeeld.
  2. De gebruiker is verplicht om alleen waarheidsgetrouwe uitspraken te doen in zijn evaluatie en zich te houden aan de overeenkomende wettelijke bepalingen. De beoordelingen van gebruikers mogen geen rechten van derden schenden of inbreuk maken op persoonlijkheidsrechten. Ze moeten objectief zijn en mogen geen lasterlijke vorm van kritiek bevatten.
  3. Elk gebruik van het evaluatiesysteem dat in strijd is met het doel van het evaluatiesysteem is verboden. Het is gebruikers uitdrukkelijk verboden om evaluaties over zichzelf te schrijven of te zorgen dat derden omstandigheden in de evaluaties opnemen die geen verband houden met de afwikkeling van de onderliggende overeenkomsten, of evaluaties te gebruiken voor een ander doel dan de handel op de website.
  4. Wimdu komt niet zonder geldende reden tussen beide in het evaluatiesysteem. Evaluaties worden door Wimdu noch gewijzigd noch verwijderd. Evaluaties kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn gepost tenzij Wimdu wettelijk verplicht wordt in te grijpen. Beoordelingen kunnen niet worden aangepast nadat zij geplaatst zijn. Ze worden permanent opgeslagen in het beoordelingsprofiel van een gebruiker en kunnen door alle gebruikers worden bekeken. Wimdu is bevoegd om opmerkingen aan een beoordeling toe te voegen als dit nuttig is voor verduidelijking en het beter begrijpen van de desbetreffende beoordeling. Het enige geval waarin Wimdu een beoordeling in plaats van een gebruiker zal plaatsen is als de Host een boeking heeft geannuleerd. In dat geval zal een geautomatiseerde één-ster beoordeling aan de advertentie worden toegevoegd.
  5. Indien er door een gebruiker misbruik wordt gemaakt van de evaluaties, dan heeft Wimdu het uitzonderlijke recht om de evaluatie te verwijderen en maatregelen te treffen zoals vermeld in paragraaf 12. Dit geldt in het bijzonder indien:
   1. de evaluatie moet worden verwijderd als gevolg van een uitvoerbare rechterlijke beslissing tegen degenen die de evaluatie heeft geplaatst;

   2. de evaluatie vulgaire, obscene, racistische, voor minderjarigen niet toegestane of strafrechtelijk beledigende opmerkingen bevat;

   3. de evaluatie persoonlijke gegevens van een ander lid bevat, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;

   4. de evaluatie ontoelaatbare links of teksten bevat;

   5. indien een gebruiker per ongeluk een negatieve evaluatie voor een gebruiker heeft gepost, deze fout echter al heeft hersteld en dezelfde evaluatie aan de juiste gebruiker heeft toegewezen;

   6. de evaluatie is gedaan door een persoon die op het moment van de transactie of het plaatsen van de evaluatie niet gemachtigd was (zijnde minderjarig);

   7. de evaluatie van gebruikers is waarvan het ledenaccount binnen 90 dagen na registratie door Wimdu werd geblokkeerd. Bij ledenaccounts die geblokkeerd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van niet-betaling van een commissie, of in situaties waarin de gebruikers de kans krijgen om het probleem op te lossen en het ledenaccount hersteld wordt, kan de evaluatie niet worden verwijderd.
   8. Als beide partijen hiermee instemmen, kunnen ze de geposte evaluatie online intrekken. De evaluatie wordt verwijderd en verschijnt niet in het evaluatieprofiel van de account. De opmerking wordt bewaard en uitgebreid met een verwijzing naar de intrekking.
  6. Duur, beëindiging
   1. De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
   2. De gebruiker kan de gebruiksovereenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Een schriftelijke kennisgeving van de opzegging aan Wimdu (bv. per brief, fax, e-mail) is voldoende. Reeds bestaande goedgekeurde of bemiddelde huurovereenkomsten van de gebruiker met andere gebruikers blijven onaangetast na de beëindiging van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor alle openstaande betalingen.
   3. Wimdu kan op elke gewenste tijd de gebruiksovereenkomst beëindigen, hiervan brengt Wimdu de gebruiker 2 weken van tevoren op de hoogte.
   4. Dit beïnvloedt het recht tot blokkering, het recht tot beëindiging op gegronde redenen, evenals de individueel overeengekomen rechten tot beëindiging van de gebruiker niet. Er is sprake van gegronde redenen als:
    1. de gebruiker niet voldoet aan een belangrijke verplichting tot gehele of gedeeltelijke betaling, ondanks het verzenden van een herinnering waarin een passende termijn van betaling is gegeven.

    2. de gebruiker zijn verplichtingen volgens deze AV niet nakomt en, ondanks een aanmaning met een passende termijn geen corrigerende maatregelen treft. Een herinnering is niet nodig als geacht wordt dat dit nutteloos is, of als de overtreding zo ernstig is, of dat het voorzetten van de overeenkomst dermate beperkend is, dat dit voor Wimdu onredelijk is. Bovendien kan de ernst van de overtreding ook het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker al een paar keer voor een vergelijkbare overtreding werd gewaarschuwd;

    3. de wet, een rechtbank of een instantie vereist dat het gebruik van de site niet langer in deze vorm aangeboden kan worden;

    4. Wimdu haar platform of haar werkzaamheden beëindigt;

    5. op de activa van de gebruiker insolventieprocedures werden geopend.
   5. Maatregelen genomen in het geval het gedrag van de gebruiker de wet en/of de overeenkomst schendt
    1. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat een gebruiker opzettelijk wettelijke bepalingen, rechten van derden of de AV schendt, of indien Wimdu anderszins een gerechtvaardigd belang heeft, met name om leden te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, kan Wimdu in afwachting van een voorwaardelijke opzegging één of meer van de volgende acties ondernemen:
     1. de gebruiker waarschuwen;
     2. de aanbiedingen en andere content van de gebruiker verwijderen;
     3. het gebruik van de website door de gebruiker beperken;
     4. de gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten (blokkeren) van de website
     5. de bestaande huurcontracten namens de verhuurder (Host) aanvechten en annuleren zonder de huidig geldende annuleringsvoorwaarden in acht te nemen en gebruikers’ aanbiedingen in naam van de verhuurder (Host) af te wijzen voordat het huurcontract gesloten is.
     6. Wimdu neemt de rechtmatige belangen van de gebruiker in kwestie in overweging bij de keuze van deze maatregelen.
     7. Huurovereenkomsten die reeds zijn gesloten tussen de gebruiker en andere gebruikers worden niet beïnvloed door het verwijderen van een aanbod. Hetzelfde geldt voor reeds invorderbare commissies. Indien een aanbod dat niet werd aanvaard door een gebruiker door Wimdu wordt verwijderd, wordt geen effectieve huurovereenkomst gesloten.
     8. Wimdu heeft het recht een gebruiker permanent uit te sluiten (blokkeren) van het gebruik van de website in elk van de volgende gevallen, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de gebruiker. Wimdu heeft het recht om een gebruiker uit te sluiten wanneer:
      1. in het evaluatiesysteem volgens artikel 10 herhaaldelijk negatieve evaluaties zijn ontvangen en de blokkering nodig is om de belangen van andere marktdeelnemers te beschermen;
      2. er onjuiste contactgegevens zijn verstrekt in een ledenaccount, in het bijzonder een vals of ongeldig e-mailadres;
      3. een ledenaccount werd overgedragen aan een andere partij;
      4. aanzienlijke schade toegebracht is aan andere gebruikers, met in het bijzonder de accommodatie en/of het meubilair, en deze vernield, gestolen is, enz.;
      5. er goede gronden zijn voor vergelijkbaar risico en gebrek aan verantwoordelijkheid van de gebruiker.
      6. een gebruiker een acceptatiegraad heeft die aanzienlijk lager is dan de gemiddelde acceptatiegraad en een verbetering hiervan niet wordt verwacht.
     9. Zodra een gebruiker permanent door Wimdu wordt geblokkeerd, heeft hij geen recht meer op herstel van het geblokkeerde gebruikersaccount of het evaluatieprofiel. De gebruiker mag de website niet gebruiken via een ander ledenaccount of zich opnieuw registreren.
    2. Wimdu’s aansprakelijkheid
     1. Wimdu is niet aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers. In het bijzonder zal Wimdu niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten tussen de gebruikers, dus niet voor de contractuele uitvoering van deze overeenkomsten en/of voor schade van welke aard dan ook door één van de partijen van de overeenkomst.
     2. Wimdu is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In het geval van lichte nalatigheid van een primaire verplichting of van een secundaire verplichting, die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk wordt, en waarmee de klant als verplichting bekend dient te zijn ('essentiële secundaire verplichting'), is de aansprakelijkheid van Wimdu beperkt tot de typische, voorzienbare schade bij het sluiten van de overeenkomst.
     3. Aangezien Wimdu niet deelneemt in de contractuele verbintenis tussen huurder en verhuurder, kan Wimdu niet aansprakelijk worden gesteld voor contracten voor accommodaties.
    3. Slotbepalingen
     1. Wimdu heeft het recht om haar rechten en verplichtingen in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen.
     2. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen en het Duitse Internationale privé recht.
     3. Wanneer de gebruiker een consument is zoals sectie 13 van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Duits Burgerlijk Wetboek) vermeldt, dan heeft dit geen effect op de wetten met betrekking tot consumentenbescherming die gelden voor de woonplaats van de consument.
     4. Mocht een afzonderlijke bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht. In het geval van een dergelijke ontkrachting, zal desbetreffende bepaling vervangen worden door een wettelijke bepaling.
     5. Alle verklaringen in het kader van het sluiten van een gebruiksovereenkomst moeten schriftelijk of per e-mail naar Wimdu worden gestuurd. Het postadres en het e-mailadres van een gebruiker moeten zijn zoals vermeld als zijnde de huidige contactgegevens in het account van de gebruiker.
     6. Wimdu GmbH heeft haar dochterverblijf Wimdu Malta Limited (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810) verantwoordelijk gesteld voor de verwerking van creditcard transacties.
    *To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Annuleringsvoorwaarden

1. Hoe gaat het annuleren in zijn werk?

 • De annuleringsvoorwaarden worden door de aanbieder uitgekozen. De aanbieder heeft keuze uit drie mogelijkheden: flexibel, gematigd of strikt. Deze voorwaarden zijn ontworpen om zowel de aanbieder als de huurder te beschermen.
 • In overeenkomst met de annuleringsvoorwaarden worden annuleringen beschouwd als een terugtrekking van de geplande boeking voor de datum van check-in.

2. Hoe annuleer ik een boeking?

 • Om zeker te zijn van een vlot en veilig verlopend proces, dienen alle annuleringen door Wimdu verwerkt te worden.
 • Indien u de boeking wilt annuleren, kunt u contact opnemen met onze klantenservice
 • Annuleringen van de gast moeten in geschreven vorm gecommuniceerd worden. Annuleringen moeten de boekingscode bevatten en moeten vanaf het e-mailadres van de gebruiker verstuurd worden, zoals dat bij Wimdu geregistreerd is en vermeld is in zijn gebruikersprofiel.
 • Hosts kunnen hun boekingen enkel en alleen door onze Annuleringspagina annuleren, die te vinden is op het account van de Host onder 'Mijn advertenties'. Bij een annulering via deze pagina wordt een automatisch annuleringsbericht gegenereerd en naar de klantenservice van Wimdu gestuurd.
 • Let erop dat een annulering pas officieel is nadat u een bevestigingsmail van Wimdu heeft ontvangen.
 • Onze klantenservice neemt onmiddellijk uw annuleringsaanvraag in behandeling en brengt de aanbieder of huurder op de hoogte. U hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

3. Hoe worden terugbetalingen aan de huurder en de betaling aan de verhuurder berekend als de huurder annuleert?

3.1. Algemene regelingen

 • Het bedrag dat aan de huurder wordt terugbetaald hangt af van het moment van annuleren van de boeking en van de door de verhuurder gekozen of door Wimdu opgelegde annuleringsvoorwaarden.
 • Om zeker te zijn van een vlot en veilig verlopend proces, dienen alle annuleringen door Wimdu verwerkt te worden.
 • Het terug te betalen bedrag hangt af van de annuleringsvoorwaarden. De desbetreffende hoogte van de annuleringskosten wordt tijdens het boekingsproces getoond. De regels onder sectie 8.4 betreffende betalingsprocessen zijn overeenkomstig van toepassing.
 • Ongeacht de door de aanbieder gekozen annuleringsvoorwaarden, zijn huurders zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat de aanbieder geen groter verlies of een significant kleiner verlies leidt dan de annuleringskosten.

3.2. Afzonderlijke annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden: Geen Annuleringskosten

Je krijgt het totale bedrag (inclusief de Wimdu servicekosten) teruggestort wanneer je de boeking minstens 2 dagen voor de check-in annuleert voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd). Bij annuleringen later dan 2 dagen voor de check-in, krijg je 5% van het totale bedrag, min de servicekosten teruggestort.

Merk op dat vanaf 13 juli 2015 het beleid 'gratis annuleren' (Free Cancellation) wordt ingetrokken. Het beleid en de voorwaarden van 'Gratis annuleren' blijven geldig voor boekingen die bevestigd of aangevraagd werden vóór 13 juli 2015 voor eigendommen waarbij 'gratis annuleren' door de provider werd gekozen op het moment van de boeking.

Annuleringsvoorwaarden: Flexibel

Je krijgt het totale bedrag min de annuleringskosten teruggestort als de je boeking minstens 2 dagen voor de check-in voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd), annuleert. Bij annuleringen die later dan 2 dagen voor de check-in zijn gemaakt, krijg je 5% van het totale bedrag min de annuleringskosten teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden: Semi-flexibel

Je krijgt het totale bedrag minus de annuleringskosten teruggestort als de je boeking minstens 4 dagen voor de check-in voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd), annuleert. Bij annuleringen die later dan 4 dagen voor de check-in zijn gemaakt, krijg je 5% van het totale bedrag min de annuleringskosten teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden: Strikt

Je krijgt de helft van het totaalbedrag minus de annuleringskosten teruggestort als de je boeking minstens 7 dagen voor de check-in voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd), annuleert. Bij annuleringen die later dan 7 dagen voor de check-in zijn gemaakt, krijg je 5% van het totale bedrag minus de annuleringskosten teruggestort.

4. Wat gebeurt er als de host annuleert?

 • Wimdu neem annuleringen van boekingen uiterst serieus omdat het gasten een negatieve ervaring geeft.
 • Indien de host annuleert, zal de gast het volledige bedrag teruggestort krijgen. In dergelijke gevallen zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Wimdu zal de gast helpen met het vinden van een vervangende verblijfplaats.
 • De host dient de annuleringskosten van 15% van het totale bedrag te betalen. De annuleringskosten zullen tot 50% van het totale bedrag stijgen als de host zijn boeking minder dan acht dagen voor de check-in annuleert. Indien de accommodatie van de host middels "Instant Booking" is geboekt en deze binnen 24 uur na de bevestiging wordt geannuleerd, blijven de annuleringskosten 5%.
 • De annuleringskosten zullen worden afgetrokken van de eerstvolgende boeking van de host.
 • De host ontvangt geen betaling van de boekingen die hij heeft geannuleerd.
 • De betreffende advertentie wordt in zijn ranking gestraft: dit kan leiden tot minder boekingsaanvragen in de toekomst.
 • Er zal automatisch een negatieve beoordeling aan de beoordelingen van de accommodatie van de host worden toegevoegd.

5. Uitzonderlijke annuleringsvoorwaarden.

5.1 Sterfgevallen

In het geval van een sterfgeval, gedefinieerd als de dood van een direct familielid (vader, moeder, echtgenoot, broer, zus, kinderen) tussen zeven dagen en 24 uur voor de check-in, heeft de gast recht op een volledige terugbetaling van de boeking. De host heeft geen recht op uitbetaling. Annuleringskosten zijn niet van toepassing. In het geval van een sterfgeval minder dan 24 uur voor de check-in heeft de gast recht op een terugbetaling van 75% van zijn boeking en de host op 25% van de boeking. Annuleringskosten zijn niet van toepassing. Een overlijdensakte is vereist als bewijs.

5.2 Natuurrampen en andere onvoorziene gebeurtenissen

Mocht een natuurramp (lawines, sneeuwstormen, cyclonen, orkanen, aardbevingen, overstromingen, aardverschuivingen, blikseminslagen), oorlog, terrorisme of kernrampen het voor de host onmogelijk maken zijn verplichtingen van de boeking na te komen (en hij levert bewijs dat hij geen gelijkwaardige accommodatie als alternatief kan bieden), dan wordt 100% van de prijs terugbetaald aan de gast. Annuleringskosten zijn niet van toepassing. Dit is ook van toepassing wanneer transportmogelijkheden beschadigd zijn en de gast niet in staat is op enig andere manier de accommodatie te bereiken en hier bewijs van kan leveren.

6. Wat gebeurt er als er problemen optreden na het inchecken?

 • Als u gegronde redenen voor klachten heeft wanneer u incheckt, neem dan binnen 24 uur contact op met onze klantenservice. Als de accommodatie niet in de staat is achtergelaten zoals beschreven in de overeenkomst, zullen wij bijbehorende klachten naar de host sturen. Na de casus beoordeeld te hebben, zullen wij derhalve het aan de host te betalen bedrag aftrekken en de rest aan u terugbetalen.
 • Let erop dat terugbetaling enkel en alleen mogelijk is wanneer we uw klacht binnen 24 uur na het moment van inchecken ontvangen.
 • Wimdu behoudt het recht om ten minste het bedrag van de verwerkingskosten van de host te vorderen

Privacy

Privacyverklaring van Wimdu GmbH (‘Wimdu’)

1. Naam en adres van verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en overige nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlijn

Duitsland

E-mail: contact@wimdu.com

Website: www.wimdu.nl

Contact toezichthouder gegevensbescherming

Toezichthouder gegevensbescherming Wimdu GmbH

E-mail: datenschutz@wimdu.com

2. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonlijke informatie van u als onderdeel van ons aanbod verzamelen, verwerken of gebruiken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Nederlandse en Europese voorschriften.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. Het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig en uitsluitend na toestemming van de gebruiker plaats. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het om gegronde redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en wanneer de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen toegestaan is.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, dient art. 6 lid 1 sub a van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming als grondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, vereist zijn, dient art. 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, vereist is, dient art. 6 lid 1 sub c van de AVG als rechtsgrond.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, sub d van de AVG als rechtsgrond.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de waarborging van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt art. 6 lid 1 sub f van de AVG als rechtsgrond voor verwerking.

3. Wissen gegevens en duur opslag

De persoonsgegevens van de betroffen personen worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Gegevens mogen bovendien worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. Gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt. Dit is niet het geval wanneer de gegevens bewaard moeten worden voor een totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens eventueel en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften aan derden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder aan de volgende persoonscategorieën:

 • concerns
 • externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen
 • aanbieders van extern uitbestede IT-diensten waarmee wij samenwerken

Het doorgeven geschiedt om uw boeking af te sluiten, boekingsbetalingen mogelijk te maken, marketingmateriaal te versturen of om een analytische klantenservice uit te voeren.

3.

Presentatie van de website en aanmaak van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van de gegevens

Bij elke opvraag van onze website verzamelt ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de website oproept.

De volgende gegevens worden verzameld:

 1. informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 2. het besturingssysteem van de gebruiker
 3. de internet-service-provider van de gebruiker
 4. het IP-adres van de gebruiker
 5. datum en tijdstip van het bezoek
 6. websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terecht komt
 7. websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

De gegevens worden tevens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het gebruik van mobiele apparatuur verzamelen wij bovendien gegevens over het apparaat en de locatie. Deze gegevens worden onafhankelijk daarvan verzameld of u bij Wimdu geregistreerd bent en of u bij uw Wimdu-account bent aangemeld.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logfiles is art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Wanneer u gebruik maakt van het platform (om bijv. naar een accommodatie te zoeken of een advertentie te plaatsen, boekingen uit te voeren of boekingsaanvragen te bevestigen, voor een accommodatie te betalen, commentaren of beoordelingen af te geven of met andere gebruikers of Wimdu te communiceren) verzamelen wij eventueel gegevens, zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het gebruik van ons platform, uw browsertype en het door u gebruikte besturingssysteem, de door u bezochte pagina’s en de verwijzende site.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig voor het afleveren van de website aan de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag van de logfiles vindt plaats om te garanderen dat de website functioneert. Bovendien dienen de gegevens voor de optimalisatie van de website en om de veiligheid te waarborgen van onze IT-systemen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatig belang aan de verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG valt ook onder deze doeleinden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld werden. Bij de verzameling van gegevens om de website aan te bieden is dit het geval, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

In het geval van een opslag van gegevens in logfiles is dit na uiterlijk 60 dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of geanonimiseerd, zodat er een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De verzameling van gegevens om de website te presenteren en de opslag van gegevens in logfiles is voor het functioneren van de website noodzakelijk. Er bestaat voor de gebruiker dan ook geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

4.

Registratie

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van de gegevens

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om onder vermelding van de persoonsgegevens zich te registeren en een gebruikersaccount aan te maken. De gegevens worden hierbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgestuurd en opgeslagen. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens in het kader van het registratieproces:

 • naam
 • evt. adres (inclusief factuuradres)
 • evt. telefoonnummer
 • e-mailadres
 • evt. profielfoto
 • informatie over social media-accounts
 • verblijfs- of reisinformatie en voorkeuren, zoals uw favoriete
 • vakantiebestemming, data en aantal personen/kinderen die meereizen
 • evt. communicatie via messaging-systeem
 • evt. rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort
 • evt. bankgegevens (uitbetalingen aan gastheer/-vrouw)
 • IP-adres en hieruit afgeleide locatiegegevens (land/stad van herkomst)
 • datum en tijdstip van bezoek aan onze website
2. Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 sub a van de AVG en art. 6 lid 1 sub b van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Een registratie van de gebruiker is voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website vereist.

Daarnaast kunt u op onze website een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken. In uw gebruikersaccount kunt u uw persoonlijke informatie opslaan en kunt u vervolgens een aanbod publiceren of boeken.

Voor het aanmaken van een persoonlijk gebruikersaccount heeft Wimdu uw e-mailadres en een vrij te kiezen wachtwoord nodig. Daarnaast worden er eventueel een aanhef, uw voor- en achternaam, een adres, geboortedatum en betalingsgegevens benodigd. Het door u vermelde e-mailadres wordt tegelijkertijd gebruikt om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount. Na een succesvolle registratie ontvangt u automatisch een bevestiging via e-mail. In het persoonlijke bereik van uw gebruikersaccount kunt u uw gegevens te allen tijde actualiseren.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor het bereiken van het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.

Dit geldt voor de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens, wanneer de registratie op onze website opgeheven of gewijzigd wordt.

Daarnaast is dit het geval wanneer de gegevens voor de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst niet meer benodigd worden.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker kunt u te allen tijde de registratie laten verwijderen. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen.

Neem contact op met onze klantenservice wanneer u uw gebruikersaccount wilt laten wissen. U kunt ons hierover een bericht sturen via ons contactformulier. Of stuur een e-mail aan datenschutz@wimdu.com. Een medewerker van ons serviceteam verwijdert vervolgens uw account.

Wanneer de gegevens benodigd worden om aan een overeenkomst te voldoen of wanneer ze essentieel zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen ze uitsluitend voortijdig gewist worden wanneer contractuele of wettelijke verplichtingen hiervoor geen belemmering vormen.

5.

Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van de gegevens

Wimdu maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de tussenopslag van uw browser geplaatst worden om uw browser weer te kunnen herkennen.

Wij gebruiken ‘permanente’ cookies. Deze blijven op de computer van de gebruiker om het personalisatie- en registratieaanbod te vereenvoudigen, wanneer u een volgende keer onze website bezoekt. Cookies kunnen bijvoorbeeld datgene opslaan wat de gebruiker geselecteerd heeft. De gebruiker kan de cookies te allen tijde handmatig verwijderen.

Daarnaast gebruiken wij ‘sessiecookies’. Deze blijven niet op de computer van de gebruiker. Zodra de gebruiker de website verlaat, worden deze tijdelijke cookies gewist.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door het verzamelen van informatie kunnen wij de gebruikspatronen en de structuur van de website analyseren. Op deze manier kunnen wij ons aanbod continu verbeteren, wat bijvoorbeeld de inhoud, personalisatie of het gebruiksgemak van de website betreft.

In de cookies worden hierbij de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

 • taalinstellingen
 • valuntainstellingen
 • login-informatie
2. Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij technisch noodzakelijke cookies gebruikt worden is art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Technisch noodzakelijke cookies worden toegepast om het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder de toepassing van cookies niet aangeboden worden. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na een paginawissel weer herkend wordt.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

 • overname van taal- en valuta-instellingen
 • onthouden van zoektermen

Gebruikersgegevens die door de technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor de aanmaak van gebruikersprofielen.

De analyse-cookies worden toepast om de kwaliteit van onze website en de inhoud te verbeteren. Door de analyse-cookies ervaren we, hoe de website gebruikt wordt. We kunnen ons aanbod zo continu verbeteren.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze website doorgestuurd. Daarom hebt u als gebruiker dan ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment gewist worden. Het wissen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Wanneer de cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website in de complete omvang gebruikt worden. Bovendien kan de gebruiksvriendelijkheid van onze website beperkt worden. Voor de deactivering van op interesses gebaseerde reclame van commerciële derden kunt u simpelweg een vinkje plaatsen in het selectievakje van het betreffende bedrijf op www.youronlinechoices.com.

6.

Webanalytics en tracking

Door zogenaamde ‘tracking tools’ op de website worden gegevens voor marketingdoeleinden en voor de optimalisatie van de website verzameld en opgeslagen. De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van gegevens.

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken op onze website de volgende webanalytics en tracking tools:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers maakt voor ons een analyse van het surfgedrag van onze gebruikers mogelijk. Door de evaluatie van de vergaarde gegevens zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samen te stellen. Hierdoor kunnen wij onze website en de gebruikersvriendelijkheid continu verbeteren. Ons rechtmatig belang aan de verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG valt ook onder deze doeleinden. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruiker in de bescherming van persoonsgegevens. In detail gebruiken we de webanalytics en tracking tools als volgt:

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten. Wanneer deze functie is geactiveerd, worden op deze website IP-adressen geanonimiseerd. Met andere woorden: uw IP-adres wordt afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die dit verdrag hebben ondertekend.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google naar de VS overgedragen en daar afgekort. Google gebruikt in opdracht van Wimdu deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het verzamelen van gegevens die door cookies zijn geproduceerd en die uw gebruik van de website betreffen (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens verhinderen door de onder de volgende link aangeboden browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Adwords

Webtrekk

Voor de statistische evaluaties van websites maken wij gebruik van de technologieën van Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlijn (www.webtrekk.de). Met behulp van de diensten van Webtrekk verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van ons internetaanbod. Deze gegevens worden gebruikt om ons aanbod permanent te verbeteren en optimaliseren en zo voor u interessanter vorm te geven.

In het kader van het gebruik van onze website wordt informatie, die uw browser doorstuurt, verzameld en geëvalueerd. Dit proces vindt plaats door een cookie-technologie en zogenaamde pixels, die op elke website geïntegreerd worden. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, taal browser, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, activering Javascript, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en direct na het gebruik weer gewist), tijdstip van het bezoek, kliks en geanonimiseerde formulierinhoud (bijvoorbeeld of er een telefoonnummer werd ingevoerd of niet).

Een rechtstreekse koppeling van de gegevens aan een persoon is te allen tijde uitgesloten. De zo verzamelde gegevens hebben als doel anonieme gebruikersproielen op te stellen, die de basis voor internetstatistieken vormen. De met de Webtrekk-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betroffen personen niet gebruikt om de bezoeker van deze websites persoonlijk te identificeren en worden op geen enkel moment met persoonsgegevens via de houder van het pseudoniem samengevoegd.

New Relic

Daarnaast maken we gebruik van de plug-in New Relic. Deze plug-in stelt ons in staat om een statistische evaluatie over de snelheid van de website op te stellen. Deze dienst wordt aangeboden door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (‘New Relic’).

Wanneer een gebruiker een website opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, bouwt zijn browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van New Relic. De aanbieder heeft dan ook geen invloed op de omvang van de gegevens die New Relic met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker daarom overeenkomstig de beschikbare kennis.

Dankzij de integratie van de plug-in ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Wanneer de gebruiker bij New Relic ingelogd is, kan New Relic het bezoek aan het account bij New Relic koppelen. Indien een gebruiker geen lid van New Relic is, kan New Relic desondanks het IP-adres achterhalen en opslaan. Doel en omvang van de gegevensverzameling door New Relic en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van New Relic: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor onze doeleinden.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze website doorgestuurd. Daarom hebt u als gebruiker dan ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment gewist worden. Het wissen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Wanneer de cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website in de complete omvang gebruikt worden.

Google Analytics:

U kunt het verzamelen van gegevens die door cookies zijn geproduceerd en die uw gebruik van de website betreffen (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens verhinderen door de onder de volgende link aangeboden browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Bovendien kunt u het verzamelen van website-gebruiksgegevens door Google deactiveren door op de volgende link te klikken. Door de bevestiging van de link wordt op uw datamedium een opt-out-cookie geplaatst. Houdt u er rekening mee dat bij het wissen van cookies op uw pc ook dit opt-out-cookie gewist wordt. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de geanonimiseerde verzameling van gegevens door Google, moet u daarom opnieuw het opt-out-cookie plaatsen. De opt-out-cookie geldt per browser en pc. Wanneer u onze websites zowel thuis als op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u bij de verschillende browsers resp. op de verschillende pc’s het opt-out-cookie activeren.

Google Adwords:

Wanneer u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de installatie van de cookies door de betreffende instelling van uw browser-software te verhinderen (deactiveringsmogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl, https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Webtrekk:

Tegen de verzameling en opslag van gegevens door Webtrekk kan te allen tijde met het oog op de toekomst bezwaar worden gemaakt. Klik hiervoor a.u.b. op de volgende link. Door de bevestiging van de link wordt op uw datamedium een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is 5 jaar geldig. Houdt u er rekening mee dat bij het wissen van cookies op uw pc ook dit opt-out-cookie gewist wordt. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de geanonimiseerde verzameling van gegevens door Webtrekk, moet u daarom opnieuw het opt-out-cookie plaatsen. De opt-out-cookie geldt per browser en pc. Wanneer u onze websites zowel thuis als op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u bij de verschillende browsers resp. op de verschillende pc’s het opt-out-cookie activeren.

New Relic:

Wanneer een gebruiker lid is bij New Relic en niet wil dat New Relic via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en aan zijn bij New Relic opgeslagen gegevens van het lid koppelt, moet hij zich voor het bezoek aan de website bij New Relic uitloggen.

Hotjar:

Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/privacy.

7.

Re-targeting

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Onze website maakt gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken de volgende technologieën:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • Web-Beacons/Pixel
2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u interessanter te maken. Dankzij deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers, die al interesse getoond hebben in ons aanbod, op de websites van onze partners met reclame aan te spreken. Ons rechtmatig belang aan de verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG valt ook onder deze doeleinden. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruiker bij de bescherming van persoonsgegevens. In detail gebruiken we de technologieën als volgt:

Criteo GmbH

Op onze website maken we gebruik van de tracking-technologieën van Criteo GmbH. Hiermee kunnen we de internetgebruikers die onze website bezocht hebben op de websites van onze partners met doelgerichte productadviezen in de vorm van reclamebanners aanspreken. De weergave van deze reclame op de pagina’s van onze partners geschiedt op basis van cookies en een analyse van uw eerdere gebruiksgedrag. Deze analyse vindt geanonimiseerd plaats: er worden geen gebruiksprofielen aan uw gebruikersnaam gekoppeld.

Webbakens/tracking pixels

In voorkomende gevallen maken wij ook gebruik van pixels. Een pixel is een zeer kleine graphic, die slechts één pixel groot is en via een website-oproep of in e-mail-HTML-formaat aan uw computer wordt gestuurd. Deze pixels worden ofwel rechtstreeks, ofwel door derden als onderdeel van online reclame op onze website of op websites van derden gebruikt. Hierdoor kan vastgesteld worden of de gebruiker die de reclame ziet ook daadwerkelijk een boeking uitvoert. Bovendien kan men de conversie door partnerpagina’s bepalen en gebruikerspatronen van bezoekers op de website herkennen om zo ons aanbod voor u te optimaliseren.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor onze doeleinden.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Het wissen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Wanneer de cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website in de complete omvang gebruikt worden.

Criteo GmbH

U kunt te allen tijde tegen het verzamelen van gegevens door Criteo GmbH onder de volgende link http://www.criteo.com/privacy/ bezwaar maken.

8.

Social-plug-ins (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Facebook Connect is een aanbod van Facebook, Inc. Het gebruik van Facebook Connect valt onder de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Facebook.

Google Sign-In is een service van Google LLC. Het gebruik van Google Sign-In valt onder de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Google.

Bij het gebruik van Facebook Connect worden Facebook-profielgegevens en op Facebook gepubliceerde gegevens uit uw Facebook-profiel naar onze website overgedragen. Bij het gebruik van Google Sign-In worden Google-profielgegevens en op Google gepubliceerde gegevens uit uw Google-profiel naar onze website overgedragen. Aan de andere kant kunnen gegevens van onze website of via de Wimdu-app naar uw Facebook of Google-profiel worden overgedragen.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Uw overgedragen gegevens worden door Wimdu GmbH voor de registratie op ons platform opgeslagen en verwerkt. Met de registratie op ons platform via Facebook Connect of Google Sign-In gaat u ermee akkoord dat profielgegevens van uw Facebook of Google-profiel aan Wimdu worden overgedragen. U gaat tevens akkoord met de overdracht van gegevens voor het gebruik van Wimdu naar Facebook of Google.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor onze doeleinden. De gegevens worden net zo lang opgeslagen, als de gebruiker de gegevens voor de registratie/login nodig heeft.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het gebruikersaccount kan te allen tijde door de gebruiker opgezegd worden.

9.

Contactformulier

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van de gegevens

Via het in de disclaimer aangeboden contactformulier kunt u rechtstreeks met Wimdu contact opnemen. Wanneer een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, worden de in het formulier ingevoerde gegevens aan ons doorgestuurd en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • e-mailadres
 • evt. telefoonnummer
 • evt. referentienummer aanbod
 • ingevoerde tekst / verzoek
 • meegestuurde bijlages

Op het moment waarop het bericht verstuurd wordt, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verstuurproces uw toestemming verkregen en naar deze privacyverklaring verwezen.

Als alternatief kan contact worden opgenomen via het e-mailadres contact@wimdu.com. In dit geval worden de via e-mail overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit kader worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is, wanneer de toestemming van de gebruiker voorhanden is, art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die in het kader van het versturen via e-mail werden overgedragen is art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Wanneer het doel van het e-mailcontact het afsluiten van een overeenkomst is, geldt daarnaast als rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Wimdu verzamelt, verwerkt en gebruikt de door u via het contactformulier meegedeelde informatie uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. In het geval van een contactopname per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens het verstuurproces verwerkte persoonsgegevens hebben als doel, misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor het bereiken van het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier en de gegevens die via e-mail toegestuurd werden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd op het moment dat er op basis van de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de betroffen kwestie afgehandeld is.

De tijdens het verstuurproces extra verworven persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van 60 dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Wanneer de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dergelijke gevallen kan de conversatie niet voortgezet worden.

Het herroepen van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en de herroeping van de opslag deze gegevens is te allen tijde met geldigheid voor de toekomst mogelijk via datenschutz@wimdu.com of via een schriftelijke mededeling aan Wimdu GmbH, t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, Voltastraße 5, 13355 Berlijn, Duitsland.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

10.

Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van de gegevens

Op onze website kan men zich op een gratis nieuwsbrief abonneren. Hierbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgestuurd.

In samenhang met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven vindt er geen doorgave van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na de aanmelding voor de nieuwsbrief door gebruiker is, wanneer de toestemming van de gebruiker voorhanden is, art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

3. Doel van de verwerking van gegevens

Voor zover u hier in de nieuwsbrief toestemming voor hebt verleend, gebruikt Wimdu uw e-mailadres (dat u bij het aanmaken van uw gebruikersaccount vermeld hebt) om u informatie over acties bij Wimdu toe te sturen. De inhoud van de nieuwsbrief kan Wimdu zo individualiseren, dat de nieuwsbrief zulke informatie bevat waarvan Wimdu denkt dat deze informatie voor u in het bijzonder van belang is. Voor een dergelijke individualisatie van de informatie houdt Wimdu rekening met uw boekingsgeschiedenis (m.a.w. uw boekingen uit het verleden). Wimdu kijkt hierbij ook naar de aanbiedingen die u eerder op de website heeft bekeken.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer benodigd worden voor het bereiken van het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Het e-mailadres van de gebruiker wordt opgeslagen voor de duur van het abonnement op de nieuwsbrief.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

In het persoonlijke bereik van uw ledenaccount kunt u de instellingen voor de Wimdu-nieuwsbrief beheren. Vanzelfsprekend kunt u zich in het persoonlijke bereik van uw ledenaccount en via het contactformulier ook van de nieuwsbrief afmelden. Daarnaast bevat elke editie van de nieuwsbrief een link om zich af te melden.

11.

Rechten van de betroffen persoon

Wanneer persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u de betrokken persoon in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

1. Recht op informatie

U hebt een recht op gratis informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens.

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons verwerkt worden.

Wanneer er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u van de verantwoordelijke over de volgende punten informatie verlangen:

 1. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 3. de ontvanger resp. de categorieën van ontvangers aan wie de betroffen persoonsgegevens openbaar werden of worden gemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, wanneer concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, de criteria voor de bepaling van de duur van de opslag;
 5. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op herroeping van de toestemming van deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig art. 22, lid 1 en 4 van de AVG, en - tenminste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht om informatie te verlangen over het feit of uw persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgestuurd. In dit verband kunt u verzoeken om in samenhang met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties op grond van art. 46 van de AVG.

2. Recht op correctie

Wij nemen redelijke maatregelen om de juistheid te garanderen van de persoonsgegevens die wij over u opslaan. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u aan ons verstrekt juist, foutloos en volledig is en om ons tijdig te informeren als deze informatie verandert.

U hebt ten opzichte van de verantwoordelijke het recht op correctie en/of aanvulling voor zover de verwerkte persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen:

 1. indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. indien de verwerking onrechtmatig is en u niet akkoord gaat met het verwijderen van uw persoonlijke gegevens maar in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonsgegevens verlangt;
 3. indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar dat u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 van de AVG en nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de tenuitvoerlegging, uitoefening of verdediging van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Als de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanvragen dat de persoonsgegevens die wij over u opslaan, gewist worden. Dit geldt niet voor gegevens die vanwege openbare belangen door Wimdu bewaard moeten blijven.

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat uw persoonsgegevens direct gewist worden. De verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens direct te wissen, voor zover er sprake een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. Uw persoonsgegevens worden niet meer benodigd voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden.
 2. U trekt uw toestemming, waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van de AVG is gebaseerd, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bewzaar in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 van de AVG.
 4. De u betreffende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens Europees recht of volgens het recht van de lidstaat waaronder de verantwoordelijke valt.
 6. De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 van de AVG.
b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht is deze te verwijderen, dient hij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering vervalt wanneer de verwerking vereist is

 1. voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. voor het vervullen van een wettelijke verplichting waarvoor de verwerking volgens het recht van de Europese Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt vereist is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen;
 3. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h en i en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van art. 89, lid 1 van het AVG, voor zover de onder a) genoemde wetgeving de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maakt of ernstig beperkt, of
 5. voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
5. Recht op inlichtingen

Indien u ten opzichte van de verantwoordelijke gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking te laten corrigeren, wissen of beperken, is deze verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt ten opzichte van de verantwoordelijke het recht om op de hoogte te worden gesteld over deze ontvangers.

6. Recht op de overdracht van gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke hebt aangeboden, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

 1. de verwerking op een toestemming conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG of art. 6 lid 2 sub a van de AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b van de AVG baseert en
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om ervoor te zorgen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet belemmerd worden.

Het recht op de overdracht van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht op bezwaar

U hebt het recht om vanwege redenen die het gevolg zijn van een bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 sub e of f van de AVG plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt tevens voor een profiling die gebaseerd is op een van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de u betreffende persoonsgegevens verwerkt worden om rechtstreekse reclame te maken, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profiling, voor zover het voor rechtstreekse reclame gebruikt wordt.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor rechtstreekse reclamedoeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U kunt uw recht op bezwaar, in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - onverminderd Richtlijn 2002/58/EG - uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures op basis van technische specificaties.

8. Intrekking van toestemming

Uw toestemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens kunt u te allen tijde gratis herroepen met geldigheid voor de toekomst via datenschutz@wimdu.com of via een schriftelijke mededeling aan Wimdu GmbH, t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, Voltastraße 5, 13355 Berlijn, Duitsland. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet, wanneer het besluit

 1. voor het afsluiten of vervullen van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke vereist is,
 2. op basis van wettelijke bepalingen van de Europese Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, toegestaan is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen of
 3. met uw nadrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9, lid 1 van de AVG, tenzij art. 9, lid 2 sub a of g van de AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

In de in lid 1 en 3 genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 78 van de AVG.

Wanneer u nog vragen heeft over de privacybecherming en de verwerking van persoonsgegevens staan wij u graag ter beschikking. U bereikt Wimdu via het e-mailadres datenschutz@wimdu.com. Vanzelfsprekend bereikt u ons ook via de in het colofon vermelde contactgegevens.