Wimdu Voorwaarden en Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) voor het gebruik van het online platform wimdu.nl

(Laatst bijgewerkte versie)

 1. Reikwijdte, wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
  1. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van het platform www.wimdu.nl (ook: ‘platform’). Dit is een dienst van Wimdu GmbH ('Wimdu' of 'wij').
  2. 'Gebruikers’ zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke en wettelijke personen, die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie bevestigd is door Wimdu.
  3. Wimdu stelt het platform beschikbaar voor gebruik, in het bijzonder het gebruik van de database, enkel en alleen gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.
  4. Met het registreren voor, of het gebruik maken van onze diensten, stemt de gebruiker in met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
  5. Wimdu behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen als een wijziging om economische of wettelijke gronden noodzakelijk is. De wijzigingen zijn pas van kracht voor de overeenkomst als de gebruiker met deze wijzigingen heeft ingestemd. Het is voor dit doel voldoende dat Wimdu een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden naar het emailadres stuurt dat de gebruiker heeft opgegeven voor informatie doeleinden. Als de gebruiker deze wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet binnen één week aanvecht, zal dit als toestemming worden gezien.
  6. Tegenstrijdige algemene voorwaarden voor de gebruiker zijn niet van kracht zonder afbreuk te doen aan sectie 2.5 zelfs als Wimdu ze niet tegenspreekt .
 2. Verdiensten van Wimdu, verdiensten van de aanbieder
  1. Het platform is een online marktplaats, waarop de gebruikers hun appartementen, kamers of andere accommodaties ('accommodatie') kunnen aanbieden en huren.
  2. Met www.wimdu.nl biedt Wimdu een platform waarop gebruikers met elkaar kunnen communiceren en overeenkomsten met elkaar kunnen sluiten. Wimdu biedt zelf geen enkele accommodatie aan; het handelt slechts als bemiddelaar voor het sluiten van de overeenkomst tussen de gebruikers.
  3. Huurovereenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de aanbiedende gebruiker ('aanbieder') en de hurende gebruiker ('huurder'). Wimdu is zelf geen partij in de overeenkomst gesloten tussen de gebruikers op de website. Echter, Wimdu is bevoegd om als vertegenwoordiger van de aanbieder te handelen en heeft de bevoegdheid om namens de aanbieder overeenkomsten te sluiten. Echter, de aanbieder en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele verplichtingen. In geval van verzuim van contractuele verplichtingen, dient dit door de gebruikers onderhandeld te worden. Wimdu behoudt en overlegd voor dit doeleinde de contactgegevens van beide partijen.
  4. Wimdu doet geen onderzoek naar de rechtmatigheid, juistheid of volledigheid van het aanbod gepubliceerd op het platform of van de gebruikersinformatie, en deze zijn geen vertegenwoordiging van de visie van Wimdu. Wimdu is niet verantwoordelijke voor aanbod of informatie van derden.
  5. Aanbieders kunnen voor de accommodatie die zij verhuren eigen algemene voorwaarden hanteren, zolang deze de Algemene Voorwaarden van Wimdu niet aantasten.
  6. Enkel en alleen de verhuurders en huurders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het huurcontract van de accommodatie aan de daarop van toepassing zijnde Wet
 3. Registratie, totstandkoming van de gebruiksovereenkomst, wettelijke verklaringen
  1. Voor het gebruik van het aanbod van Wimdu is een registratie van de gebruiker vereist. Registreren is kosteloos en vereist dat de gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Wimdu. De gebruikersovereenkomst tussen Wimdu en de gebruiker komt stand zodra een bevestigingsemail van de registratie op het door de gebruiker aangeleverde email-adres ontvangen is. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het afsluiten van een dergelijke gebruikersovereenkomst.
  2. Registratie is alleen toegestaan aan natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met onbeperkte handelingsbekwaamheid. De registratie van een rechtspersoon of vennootschap kan alleen worden uitgevoerd door een gemachtigde natuurlijke persoon die met naam moet worden genoemd. Bij de registratie kunnen alleen individuen worden vermeld als de eigenaar van de gebruikersaccount (d.w.z. geen echtparen of gezinnen).
  3. Bij de registratie is de gebruiker verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals vereist op het registratieformulier, in het bijzonder voor- en achternaam, huidig adres (een postbus wordt niet aanvaard), een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, de naam van het bedrijf en een gevolmachtigde vertegenwoordiger. De gegevens moeten te allen tijde actueel en juist zijn. Meerdere registraties onder verschillende namen van leden zijn verboden. Bij de registratie kiest de gebruiker een gebruikers-ID en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen e-mail of internetadres zijn, mag geen inbreuk plegen op de namen, handelsmerken of rechten van derden of in strijd zijn met de goede zeden. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord en naam die zijn toegewezen aan zijn leden-account.
  4. De gebruiker kan wettelijke verklaringen op het door hem opgegeven emailadres ontvangen.
  5. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de gebruiker in met het ontvangen van nieuwsbrieven en soortgelijke informatie per e-mail. De gebruiker kan zijn of haar toestemming te allen tijde terugtrekken zonder enige bijkomende kosten.
 4. Verplichtingen van de gebruiker: gebruikersaccount, systeemintegriteit
  1. Enkel en alleen de gebruiker is verantwoordelijke voor alle inhoud die hij op het platform plaats. Hij verplicht zich in zijn relatie tot Wimdu om geen wederrechtelijke inhoud op het platform te plaatsen en het weerhouden van wederrechtelijke handelingen.
  2. De gebruikers dient ervoor te zorgen dat de door hem aangeboden accommodatie juist en volledig omschreven is. Hij moet ten minste de informatie verstrekken die door de Wimdu velden gevraagd worden, zodat de accommodatie en het aanbod voldoende accuraat beschreven zijn. Bovendien staat de gebruiker vrij verdere voorwaarden benoemen, zoals de hoogte van een borg, de kosten van een laatste schoonmaak, annuleringskosten, etc. De verschillende annuleringsvoorwaarden waar overeenkomst over bereikt kan worden, staan vermeld onder ‘annuleringsvoorwaarden’.De gebruiker is verplicht om actuele en accurate informatie bij zijn ledenaccount te verstrekken en in het geval van een wijziging deze onmiddellijk uit te voeren. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar en niet overerfelijk.
  3. De gebruiker is verplicht zijn ledenaccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden.
  4. De gebruiker is aansprakelijk voor Wimdu voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn ledenaccount, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de misbruik van zijn ledenaccount.
  5. Zodra de gebruiker er zich van bewust is dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of op enige andere manier toegang tot zijn ledenaccount hebben verschaft, dient hij dit Wimdu onmiddellijk te melden. Wimdu is bevoegd om dan de ledenaccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.
  6. Iedere gebruiker dient zelfstandig de identiteit van de desbetreffende contractpartner te controleren. Wimdu aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de contactgegevens van de gebruiker die op het platform vermeld zijn.
  7. De gebruiker is verplicht zijn systemen en programma’s die in verbinding zijn met het gebruik van het aanbod van Wimdu zo in te stellen, dat noch de veiligheid, noch de integriteit of de beschikbaarheid van de door Wimdu voor hun diensten gebruikte systemen worden beïnvloed. Gebruikers mogen de door Wimdu gegenereerde content niet blokkeren, herschrijven, wijzigen of op enigerlei wijze de diensten van Wimdu hinderen. Wimdu is bevoegd de noodzakelijke maatregelen overeenkomstig sectie 12.1 te treffen, die nodig zijn om de systeemintegriteit van de Wimdu-systemen of van derden te waarborgen.
  8. Gebruikers mogen adressen, contactgegevens en e-mailadressen, die zij hebben verkregen door het gebruik van de site, voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de contractuele communicatie. Het is in het bijzonder verboden om deze gegevens aan onbevoegden te geven of om te gebruiken voor het versturen van reclame, tenzij de gebruiker in kwestie dit vooraf uitdrukkelijk heeft toegestaan.
  9. De gebruiker mag in geen enkel geval massaberichten welke een zelfde inhoud hebben via het platform versturen. Iedere vorm van spam of vergelijkbare hinderlijke handelingen richting andere gebruikers of derden is verboden.
  10. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van enige informatie die op de website gezien kan worden en door Wimdu worden opgeslagen op een van Wimdu onafhankelijk opslagmedium , en welke vereist zijn voor doeleinde die betrekking hebben op behoud van bewijs, boekhouding, etc.
  11. In het geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden door een gebruiker, is Wimdu bevoegd haar virtuele huishoud-rechten uit te voeren. Wimdu kan de betreffende gebruiker het gebruikt van haar diensten ontzeggen, de inhoud die hij gebruikt verwijderen of andere maatregelen nemen die binnen de definitie van sectie 12 vallen. Wimdu zal gerechtelijke stappen ondernemen om haar legitieme rechten op verzuim en schadevergoeding uit te oefenen.
 5. Omgang met inhoud en rechten
  1. Binnen het bereik van het platform kunnen aanbieders een variëteit aan media plaatsen om hun aanbod aantrekkelijker te maken voor potentiële huurders. Bepaalde regels moeten in acht genomen worden om ervan verzekerd te zijn dat de openbaar gemaakte media op een legale manier zijn aangeschaft zodat de aansprakelijkheid niet bij de gebruiker noch bij Wimdu ligt. De regels zijn afgeleid van de algemeen geldende auteurs- en merkrechten en zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  2. Wimdu slaat de multimedia (afbeeldingen, tekst, etc.), openbaar gemaakt door haar gebruikers, op of voorziet enkel in de benodigde geheugenruimte om toegang te verlenen tot deze media. Claims van derden worden verhaald op de gebruiker aangezien de verantwoording voor het openbaar maken van de multimedia enkel bij hen ligt. Deze bepaling is voornamelijk van toepassing op de kosten van gerechtelijke vervolging en rechtsbijstand.
  3. De gebruiker verzekerd dat de openbaar gemaakte media zowel voldoet aan de geldende regels en wettelijke bepalingen als aan de algemene norm wat betreft beleefdheid. Daarnaast zorgt de gebruiker ervoor dat de openbaar gemaakte media de rechten van derden (merkrechten, persoonsrechten, auteursrechten, datarechten, etc.) niet overtreedt. De gebruiker maakt geen inhoud openbaar die van pornografische, gewelddadige of racistische aard is. In het bijzonder verklaren gebruikers geen inhoud te plaatsen die de voorwaarden van het Strafgesetzbuch (SGB: het Duitse Wetboek van Strafrecht) of de Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV – Duits verdrag voor de bescherming van minderheden in de media) schaden. Deze bepaling is ook van toepassing op communicatie via e-mail of andere electronische manieren van communicatie via het platform.
  4. Met het openbaar maken van multimedia verschaft de gebruiker aan Wimdu het recht om de inhoud zonder kosten, ongelimiteerd en op elke gewenste locatie te gebruiken. In het bijzonder omvatten deze gebruikersrechten het recht om de multimedia-inhoud publiekelijk toegankelijk te maken voor offline doeleinden, in geprinte of electronische vorm, bij een vaste of draadloze connectie op elk gewenst multimedia systeem (smartphones, tablets etc.).
  5. De inhoud aangeboden via Wimdu is beschermd door auteursrechten. Het platform wordt over het algemeen betreden en benut door een individu die een web browser gebruikt. Het gebruik van technologieën zoals web spiders, crawlers of vergelijkbare programma’s met het doel om de website niet alleen in kaart te brengen (indexing) van de inhoud maar ook massa toegang tot het platform verlenen en de inhoud opslaan is verboden. Dit geldt ook voor technologieen die screen scraping en andere services van derden bedienen
  6. Wanneer deze bepalingen en de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden geschonden worden, heeft Wimdu het recht om inhoud te weigeren, om inhoud direct te verwijderen en te blokkeren en de links die naar de inhoud wijzen direct verwijderen. In deze gevallen heeft de gebruiker geen recht op herstel van zijn geplaatste inhoud op het internet platform en geen recht op het vrijgeven van zijn verwijderde gebruikersprofiel.
 6. Beschikbaarheid en wijziging van de website
  1. De gebruiker heeft geen recht op het permanente gebruik van het platform. In het bijzonder is Wimdu niet verplicht de beschikbaarheid tot het platform te garanderen. Echter, Wimdu richt al haar pijlen op de functionaliteit en beschikbaarheid van haar platform om storingen tegen te gaan en haar gebruikers zo goed mogelijk te blijven bedienen.
  2. Wimdu kan de toegang tijdelijk blokkeren wanneer noodzakelijk in zake van veiligheid, integriteit, limiet aan capaciteit of technische maatregelen (onderhoud). Wimdu neemt in het bijzonder de belangen van haar gebruikers in acht door hen voortijdig op de hoogte te stellen.
 7. Aansprakelijkheid voor sites van derden
  1. Verschillende pagina’s van het platform bevatten links naar andere internet pagina’s onderhouden bij derden, met een voor Wimdu onbekende inhoud. Wimdu verschaft enkel toegang tot deze pagina’s en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. De links naar internet pagina’s van derden fungeren veelal ter navigatie. Wimdu moedigt de bezoekersaantallen van deze internet pagina’s niet aan en neemt liever afstand van de inhoud van alle internet pagina’s waarnaar haar platform verwijst.
  2. Enkel de eigenaars van de internet pagina’s waarnaar Wimdu verwijst zijn verantwoordelijk voor zowel hun inhoud als de waren of services die zij aanbieden.
 8. Boekingsproces, betalingen, factureren
  1. Wanneer een aanbieder een accommodatie op de Wimdu website plaatst, is dit een vrijblijvende uitnodiging om een bod te doen op deze accommodatie. Een tweede gebruiker kan vervolgens een voorstel tot huurovereenkomst doen voor deze accommodatie. De overeenkomst wordt gesloten indien de aanbieder het bod binnen 24 uur, volgens de toepasselijke Wimdu-procedure, accepteert. In elk ander geval is de tweede gebruiker niet langer aan de overeenkomst gebonden.
  2. Annuleringen worden beschouwd als terugtrekkingen voor de geplande check-in. Er kan worden gekozen voor een van de gegeven mogelijkheden zoals genoteerd in de Annuleringsvoorwaarden. Indien als gevolg hiervan terugbetalingen nodig zijn, zullen deze verstrekt worden door Wimdu aan de gebruiker gebruikmakend van hetzelfde door hem gekozen kanaal binnen de betekenis van sectie 8.4.3.
  3. De aanbieder moet verzekeren dat:
   1. De gebruikte beschrijving van de accommodatie en de geplaatste afbeeldingen de wet of de rechten van derden niet schenden en dat enkel zij verbonden zijn met deze accommodatie.

   2. Er correct verwezen wordt naar succesvolle boekingen van de accommodatie.

   3. De geplaatste informatie geen letterlijke vertaling is van inhoud van derden.
   4. Hij overeenkomt met de wettelijke bepalingen met betrekking tot betalingen, factuurrechten en belastingen. Het naleven van deze verplichtingen en plichten is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Wimdu heeft het recht bewijs te vragen van gebruikers die de geplaatste informatie over de accommodatie van de gebruiker bevestigen.

    De verhuurder is enkel en alleen verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen en plichten van inhoud van het aanbod. Wimdu is bevoegd het aanbod van de gebruikers te controleren en naar overeenkomstig bewijs te vragen.
  4. De betalingsprocessen nemen plaats onder de volgende condities:
   1. De overeenkomst treedt in werking door het tonen van de totale prijs aan het einde van het betalingsmenu. Dit bedrag omvat de huur en de servicekosten, die een administratie component en een eigendom-locatie component bevatten, bepaald door de huur. Nadat de boeking is gemaakt, meld Wimdu de gebruikers hiervan de inhoud en totale prijs.

   2. Wimdu heeft het recht haar servicekosten op elk gewenst moment aan te passen. Dit geldt niet voor overeenkomsten die reeds gesloten zijn. De aanbieder wordt tijdig via de mail op de hoogte gebracht van de servicekosten in de vorm van het boekingsoverzicht.

   3. De huurder is verplicht de totale prijs getoond in de boeking te betalen. Dit is mogelijk via verschillende betalingsopties aangeboden in het betalingsmenu. Wimdu ontvangt het geld van de huurder namens de aanbieder en houdt het vast voor de aanbieder in een non-interest-bearing trust account. Als de incasso niet succesvol is moet huurder eventuele extra kosten terugbetalen. Dit geldt niet wanneer de huurder niet verantwoordelijk is voor de onsuccesvolle betaling.

   4. Ter afsluiting van het boekingsproces vraagt de huurder aan Wimdu het geld over te maken aan de aanbieder 24 uur na de start van zijn verlijf in de verhuurde accommodatie. Als het gebruik van de accommodatie niet via een contract gesloten is, kan de huurder deze verplichting vanuit Wimdu verwerpen. Instructies aan Wimdu moeten meteen gecommuniceerd worden via het contactformulier.

   5. De aanbieder zal zijn verplichting van het betalen van de servicekosten van Wimdu nakomen doordat Wimdu dit geld overmaakt van het trust account naar een eigen account. Zodat de gebruiker geen eigen betalingen meer hoeft te maken.

   6. Gebruikers kunnen te betalen/of toekomstige vorderingen van administratiekosten van Wimdu alleen verrekenen indien deze vorderingen wettelijk vastgesteld of onbetwist zijn. De toewijzing van vorderingen aan derden is niet mogelijk.
  5. De aanbieder dient de factuur aan de huurder te openbaren, wanneer laatsgenoemde daar om vraagt. Wimdu geeft de aanbieder een factuur met daarin de administratiekosten, al zal dit zonder omzetbelasting of vergelijkbare indirecte belastingen zijn in overeenstemming met fiscale bepalingen, tenzij expliciet in deze regelingen anders vermeld is.
  6. Tenzij anders aan Wimdu gemeld is, wordt het betwistbaar aangenomen dat de aanbieder op een zakelijk vermogende manier handelt en zich van zijn resulterende (omzet)belastingplichten bewust is en deze overeenkomstig nakomt. Wimdu is bevoegd overeenkomstig bewijs van de zakelijke capaciteiten van de aanbieder op te vragen.
  7. De aanbieder behoudt het recht om extra kosten in rekening te brengen die gebaseerd zijn op gebruik en verbruik (in het bijzonder: elektriciteit, water en verwarming).De aanbieder dient de huurder te adviseren dat hij een standaardrecht heeft om deze kosten te rekening voordat de overeenkomst is gesloten. Deze kosten worden niet meegerekend in de berekening van de servicekosten. Dit geldt ook voor enige vorm van borg.
  8. Boekingvouchers die door Wimdu zijn uitgegeven kunnen door huurders gebruikt worden om binnen een bepaalde periode een boeking te maken. De huurder ontvangt geen betaling.
  9. Het is gebruikers verboden de bovengenoemde boekings- en betalingsprocessen van Wimdu te omzeilen en de administratiekosten in het bijzonder.
 9. Waarborgsom
  1. De aanbieder kan er voor kiezen een waarborgsom (‘borg’) in haar bod op te nemen. Als een aanbieder een betaling van de borg eist van de huurder op de dag van de check-in, dan is het verplicht de relevante gegevens, bestaande uit de hoogte van de borg en de betaalmethode in het bod te vermelden. De hoogte van de borg moet zijn vastgesteld voor het tijdstip van boeken en verder dient het duidelijke te zijn wanneer het bedrag betaald moet worden (bijv. drie maanden voor het inchecken, in contanten tijdens het inchecken. De informatie dient te worden vermeld met gebruik making van de door Wimdu geboden diensten, zodat deze toegevoegde vereiste binnen het bod zichtbaar is op de website van Wimdu.
  2. Als een aanbieder de eerder genoemde informatie op het moment van boeken niet heeft geboden, maar dringt er daarentegen op dat hij de borg na het verblijf van de huurder ontvangt en de huurder gaat hier niet mee akkoord, dan zal dit worden herkent als het niet nakomen van afspraken door de aanbieder toepasbaar binnen het overeengekomen contract. Wimdu behoudt daarom de rechten om de boeking te annuleren en de verhuurder annuleringskosten in rekening te brengen.
  3. Wimdu is niet verantwoordelijk voor de administratie van de waarborgsom of de aanvaarding van de vordering op verzoek van de aanbieder en verwerpt daarmee enige vorm van verantwoordelijkheid van dit.
 10. Beoordelingssysteem
  1. Na de afronding van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder stelt Wimdu de gebruikers in staat om elkaar te evalueren. De website stelt gebruikers in staat om elkaar na het uitvoeren van de overeenkomst het huren van een accommodatie te evalueren. De evaluaties moeten een zinvol register over de betrouwbaarheid van gebruikers bieden. De evaluaties worden vooraf niet door Wimdu beoordeeld.
  2. De gebruiker is verplicht om alleen waarheidsgetrouwe uitspraken te doen in zijn evaluatie en zich te houden aan de overeenkomende wettelijke bepalingen. De beoordelingen van gebruikers mogen geen rechten van derden schenden of inbreuk maken op persoonlijkheidsrechten. Ze moeten objectief zijn en mogen geen lasterlijke vorm van kritiek bevatten.
  3. Elk gebruik van het evaluatiesysteem dat in strijd is met het doel van het evaluatiesysteem is verboden. Het is gebruikers uitdrukkelijk verboden om evaluaties over zichzelf te schrijven of te zorgen dat derden omstandigheden in de evaluaties opnemen die geen verband houden met de afwikkeling van de onderliggende overeenkomsten, of evaluaties te gebruiken voor een ander doel dan de handel op de website.
  4. Wimdu komt niet zonder geldende reden tussen beide in het evaluatiesysteem. Evaluaties worden door Wimdu noch gewijzigd noch verwijderd. Evaluaties kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn gepost tenzij Wimdu wettelijk verplicht wordt in te grijpen. Beoordelingen kunnen niet worden aangepast nadat zij geplaatst zijn. Ze worden permanent opgeslagen in het beoordelingsprofiel van een gebruiker en kunnen door alle gebruikers worden bekeken. Wimdu is bevoegd om opmerkingen aan een beoordeling toe te voegen als dit nuttig is voor verduidelijking en het beter begrijpen van de desbetreffende beoordeling. Het enige geval waarin Wimdu een beoordeling in plaats van een gebruiker zal plaatsen is als de Host een boeking heeft geannuleerd. In dat geval zal een geautomatiseerde één-ster beoordeling aan de advertentie worden toegevoegd.
  5. Indien er door een gebruiker misbruik wordt gemaakt van de evaluaties, dan heeft Wimdu het uitzonderlijke recht om de evaluatie te verwijderen en maatregelen te treffen zoals vermeld in paragraaf 12. Dit geldt in het bijzonder indien:
   1. de evaluatie moet worden verwijderd als gevolg van een uitvoerbare rechterlijke beslissing tegen degenen die de evaluatie heeft geplaatst;

   2. de evaluatie vulgaire, obscene, racistische, voor minderjarigen niet toegestane of strafrechtelijk beledigende opmerkingen bevat;

   3. de evaluatie persoonlijke gegevens van een ander lid bevat, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;

   4. de evaluatie ontoelaatbare links of teksten bevat;

   5. indien een gebruiker per ongeluk een negatieve evaluatie voor een gebruiker heeft gepost, deze fout echter al heeft hersteld en dezelfde evaluatie aan de juiste gebruiker heeft toegewezen;

   6. de evaluatie is gedaan door een persoon die op het moment van de transactie of het plaatsen van de evaluatie niet gemachtigd was (zijnde minderjarig);

   7. de evaluatie van gebruikers is waarvan het ledenaccount binnen 90 dagen na registratie door Wimdu werd geblokkeerd. Bij ledenaccounts die geblokkeerd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van niet-betaling van een commissie, of in situaties waarin de gebruikers de kans krijgen om het probleem op te lossen en het ledenaccount hersteld wordt, kan de evaluatie niet worden verwijderd.
   8. Als beide partijen hiermee instemmen, kunnen ze de geposte evaluatie online intrekken. De evaluatie wordt verwijderd en verschijnt niet in het evaluatieprofiel van de account. De opmerking wordt bewaard en uitgebreid met een verwijzing naar de intrekking.
  6. Duur, beëindiging
   1. De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
   2. De gebruiker kan de gebruiksovereenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Een schriftelijke kennisgeving van de opzegging aan Wimdu (bv. per brief, fax, e-mail) is voldoende. Reeds bestaande goedgekeurde of bemiddelde huurovereenkomsten van de gebruiker met andere gebruikers blijven onaangetast na de beëindiging van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor alle openstaande betalingen.
   3. Wimdu kan op elke gewenste tijd de gebruiksovereenkomst beëindigen, hiervan brengt Wimdu de gebruiker 2 weken van tevoren op de hoogte.
   4. Dit beïnvloedt het recht tot blokkering, het recht tot beëindiging op gegronde redenen, evenals de individueel overeengekomen rechten tot beëindiging van de gebruiker niet. Er is sprake van gegronde redenen als:
    1. de gebruiker niet voldoet aan een belangrijke verplichting tot gehele of gedeeltelijke betaling, ondanks het verzenden van een herinnering waarin een passende termijn van betaling is gegeven.

    2. de gebruiker zijn verplichtingen volgens deze AV niet nakomt en, ondanks een aanmaning met een passende termijn geen corrigerende maatregelen treft. Een herinnering is niet nodig als geacht wordt dat dit nutteloos is, of als de overtreding zo ernstig is, of dat het voorzetten van de overeenkomst dermate beperkend is, dat dit voor Wimdu onredelijk is. Bovendien kan de ernst van de overtreding ook het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker al een paar keer voor een vergelijkbare overtreding werd gewaarschuwd;

    3. de wet, een rechtbank of een instantie vereist dat het gebruik van de site niet langer in deze vorm aangeboden kan worden;

    4. Wimdu haar platform of haar werkzaamheden beëindigt;

    5. op de activa van de gebruiker insolventieprocedures werden geopend.
   5. Maatregelen genomen in het geval het gedrag van de gebruiker de wet en/of de overeenkomst schendt
    1. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat een gebruiker opzettelijk wettelijke bepalingen, rechten van derden of de AV schendt, of indien Wimdu anderszins een gerechtvaardigd belang heeft, met name om leden te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, kan Wimdu in afwachting van een voorwaardelijke opzegging één of meer van de volgende acties ondernemen:
     1. de gebruiker waarschuwen;
     2. de aanbiedingen en andere content van de gebruiker verwijderen;
     3. het gebruik van de website door de gebruiker beperken;
     4. de gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten (blokkeren) van de website
     5. de bestaande huurcontracten namens de verhuurder (Host) aanvechten en annuleren zonder de huidig geldende annuleringsvoorwaarden in acht te nemen en gebruikers’ aanbiedingen in naam van de verhuurder (Host) af te wijzen voordat het huurcontract gesloten is.
     6. Wimdu neemt de rechtmatige belangen van de gebruiker in kwestie in overweging bij de keuze van deze maatregelen.
     7. Huurovereenkomsten die reeds zijn gesloten tussen de gebruiker en andere gebruikers worden niet beïnvloed door het verwijderen van een aanbod. Hetzelfde geldt voor reeds invorderbare commissies. Indien een aanbod dat niet werd aanvaard door een gebruiker door Wimdu wordt verwijderd, wordt geen effectieve huurovereenkomst gesloten.
     8. Wimdu heeft het recht een gebruiker permanent uit te sluiten (blokkeren) van het gebruik van de website in elk van de volgende gevallen, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de gebruiker. Wimdu heeft het recht om een gebruiker uit te sluiten wanneer:
      1. in het evaluatiesysteem volgens artikel 10 herhaaldelijk negatieve evaluaties zijn ontvangen en de blokkering nodig is om de belangen van andere marktdeelnemers te beschermen;
      2. er onjuiste contactgegevens zijn verstrekt in een ledenaccount, in het bijzonder een vals of ongeldig e-mailadres;
      3. een ledenaccount werd overgedragen aan een andere partij;
      4. aanzienlijke schade toegebracht is aan andere gebruikers, met in het bijzonder de accommodatie en/of het meubilair, en deze vernield, gestolen is, enz.;
      5. er goede gronden zijn voor vergelijkbaar risico en gebrek aan verantwoordelijkheid van de gebruiker.
      6. een gebruiker een acceptatiegraad heeft die aanzienlijk lager is dan de gemiddelde acceptatiegraad en een verbetering hiervan niet wordt verwacht.
     9. Zodra een gebruiker permanent door Wimdu wordt geblokkeerd, heeft hij geen recht meer op herstel van het geblokkeerde gebruikersaccount of het evaluatieprofiel. De gebruiker mag de website niet gebruiken via een ander ledenaccount of zich opnieuw registreren.
    2. Wimdu’s aansprakelijkheid
     1. Wimdu is niet aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers. In het bijzonder zal Wimdu niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten tussen de gebruikers, dus niet voor de contractuele uitvoering van deze overeenkomsten en/of voor schade van welke aard dan ook door één van de partijen van de overeenkomst.
     2. Wimdu is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In het geval van lichte nalatigheid van een primaire verplichting of van een secundaire verplichting, die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk wordt, en waarmee de klant als verplichting bekend dient te zijn ('essentiële secundaire verplichting'), is de aansprakelijkheid van Wimdu beperkt tot de typische, voorzienbare schade bij het sluiten van de overeenkomst.
     3. Aangezien Wimdu niet deelneemt in de contractuele verbintenis tussen huurder en verhuurder, kan Wimdu niet aansprakelijk worden gesteld voor contracten voor accommodaties.
    3. Slotbepalingen
     1. Wimdu heeft het recht om haar rechten en verplichtingen in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen.
     2. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen en het Duitse Internationale privé recht.
     3. Wanneer de gebruiker een consument is zoals sectie 13 van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Duits Burgerlijk Wetboek) vermeldt, dan heeft dit geen effect op de wetten met betrekking tot consumentenbescherming die gelden voor de woonplaats van de consument.
     4. Mocht een afzonderlijke bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht. In het geval van een dergelijke ontkrachting, zal desbetreffende bepaling vervangen worden door een wettelijke bepaling.
     5. Alle verklaringen in het kader van het sluiten van een gebruiksovereenkomst moeten schriftelijk of per e-mail naar Wimdu worden gestuurd. Het postadres en het e-mailadres van een gebruiker moeten zijn zoals vermeld als zijnde de huidige contactgegevens in het account van de gebruiker.
     6. Wimdu GmbH heeft haar dochterverblijf Wimdu Malta Limited (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810) verantwoordelijk gesteld voor de verwerking van creditcard transacties.
    *To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Annuleringsvoorwaarden

1. Hoe gaat het annuleren in zijn werk?

 • De annuleringsvoorwaarden worden door de aanbieder uitgekozen. De aanbieder heeft keuze uit drie mogelijkheden: flexibel, gematigd of strikt. Deze voorwaarden zijn ontworpen om zowel de aanbieder als de huurder te beschermen.
 • In overeenkomst met de annuleringsvoorwaarden worden annuleringen beschouwd als een terugtrekking van de geplande boeking voor de datum van check-in.

2. Hoe annuleer ik een boeking?

 • Om zeker te zijn van een vlot en veilig verlopend proces, dienen alle annuleringen door Wimdu verwerkt te worden.
 • Indien u de boeking wilt annuleren, kunt u contact opnemen met onze klantenservice
 • Annuleringen van de gast moeten in geschreven vorm gecommuniceerd worden. Annuleringen moeten de boekingscode bevatten en moeten vanaf het e-mailadres van de gebruiker verstuurd worden, zoals dat bij Wimdu geregistreerd is en vermeld is in zijn gebruikersprofiel.
 • Hosts kunnen hun boekingen enkel en alleen door onze Annuleringspagina annuleren, die te vinden is op het account van de Host onder 'Mijn advertenties'. Bij een annulering via deze pagina wordt een automatisch annuleringsbericht gegenereerd en naar de klantenservice van Wimdu gestuurd.
 • Let erop dat een annulering pas officieel is nadat u een bevestigingsmail van Wimdu heeft ontvangen.
 • Onze klantenservice neemt onmiddellijk uw annuleringsaanvraag in behandeling en brengt de aanbieder of huurder op de hoogte. U hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

3. Hoe worden terugbetalingen aan de huurder en de betaling aan de verhuurder berekend als de huurder annuleert?

3.1. Algemene regelingen

 • Het bedrag dat aan de huurder wordt terugbetaald hangt af van het moment van annuleren van de boeking en van de door de verhuurder gekozen of door Wimdu opgelegde annuleringsvoorwaarden.
 • Om zeker te zijn van een vlot en veilig verlopend proces, dienen alle annuleringen door Wimdu verwerkt te worden.
 • Het terug te betalen bedrag hangt af van de annuleringsvoorwaarden. De desbetreffende hoogte van de annuleringskosten wordt tijdens het boekingsproces getoond. De regels onder sectie 8.4 betreffende betalingsprocessen zijn overeenkomstig van toepassing.
 • Ongeacht de door de aanbieder gekozen annuleringsvoorwaarden, zijn huurders zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat de aanbieder geen groter verlies of een significant kleiner verlies leidt dan de annuleringskosten.

3.2. Afzonderlijke annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden: Geen Annuleringskosten

Je krijgt het totale bedrag (inclusief de Wimdu servicekosten) teruggestort wanneer je de boeking minstens 2 dagen voor de check-in annuleert voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd). Bij annuleringen later dan 2 dagen voor de check-in, krijg je 5% van het totale bedrag, min de servicekosten teruggestort.

Merk op dat vanaf 13 juli 2015 het beleid 'gratis annuleren' (Free Cancellation) wordt ingetrokken. Het beleid en de voorwaarden van 'Gratis annuleren' blijven geldig voor boekingen die bevestigd of aangevraagd werden vóór 13 juli 2015 voor eigendommen waarbij 'gratis annuleren' door de provider werd gekozen op het moment van de boeking.

Annuleringsvoorwaarden: Flexibel

Je krijgt het totale bedrag min de annuleringskosten teruggestort als de je boeking minstens 2 dagen voor de check-in voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd), annuleert. Bij annuleringen die later dan 2 dagen voor de check-in zijn gemaakt, krijg je 5% van het totale bedrag min de annuleringskosten teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden: Semi-flexibel

Je krijgt het totale bedrag minus de annuleringskosten teruggestort als de je boeking minstens 4 dagen voor de check-in voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd), annuleert. Bij annuleringen die later dan 4 dagen voor de check-in zijn gemaakt, krijg je 5% van het totale bedrag min de annuleringskosten teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden: Strikt

Je krijgt de helft van het totaalbedrag minus de annuleringskosten teruggestort als de je boeking minstens 7 dagen voor de check-in voor 12 uur 's middags, MET (Midden-Europese Tijd), annuleert. Bij annuleringen die later dan 7 dagen voor de check-in zijn gemaakt, krijg je 5% van het totale bedrag minus de annuleringskosten teruggestort.

4. Wat gebeurt er als de host annuleert?

 • Wimdu neem annuleringen van boekingen uiterst serieus omdat het gasten een negatieve ervaring geeft.
 • Indien de host annuleert, zal de gast het volledige bedrag teruggestort krijgen. In dergelijke gevallen zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Wimdu zal de gast helpen met het vinden van een vervangende verblijfplaats.
 • De host dient de annuleringskosten van 15% van het totale bedrag te betalen. De annuleringskosten zullen tot 50% van het totale bedrag stijgen als de host zijn boeking minder dan acht dagen voor de check-in annuleert. Indien de accommodatie van de host middels "Instant Booking" is geboekt en deze binnen 24 uur na de bevestiging wordt geannuleerd, blijven de annuleringskosten 5%.
 • De annuleringskosten zullen worden afgetrokken van de eerstvolgende boeking van de host.
 • De host ontvangt geen betaling van de boekingen die hij heeft geannuleerd.
 • De betreffende advertentie wordt in zijn ranking gestraft: dit kan leiden tot minder boekingsaanvragen in de toekomst.
 • Er zal automatisch een negatieve beoordeling aan de beoordelingen van de accommodatie van de host worden toegevoegd.

5. Uitzonderlijke annuleringsvoorwaarden.

5.1 Sterfgevallen

In het geval van een sterfgeval, gedefinieerd als de dood van een direct familielid (vader, moeder, echtgenoot, broer, zus, kinderen) tussen zeven dagen en 24 uur voor de check-in, heeft de gast recht op een volledige terugbetaling van de boeking. De host heeft geen recht op uitbetaling. Annuleringskosten zijn niet van toepassing. In het geval van een sterfgeval minder dan 24 uur voor de check-in heeft de gast recht op een terugbetaling van 75% van zijn boeking en de host op 25% van de boeking. Annuleringskosten zijn niet van toepassing. Een overlijdensakte is vereist als bewijs.

5.2 Natuurrampen en andere onvoorziene gebeurtenissen

Mocht een natuurramp (lawines, sneeuwstormen, cyclonen, orkanen, aardbevingen, overstromingen, aardverschuivingen, blikseminslagen), oorlog, terrorisme of kernrampen het voor de host onmogelijk maken zijn verplichtingen van de boeking na te komen (en hij levert bewijs dat hij geen gelijkwaardige accommodatie als alternatief kan bieden), dan wordt 100% van de prijs terugbetaald aan de gast. Annuleringskosten zijn niet van toepassing. Dit is ook van toepassing wanneer transportmogelijkheden beschadigd zijn en de gast niet in staat is op enig andere manier de accommodatie te bereiken en hier bewijs van kan leveren.

6. Wat gebeurt er als er problemen optreden na het inchecken?

 • Als u gegronde redenen voor klachten heeft wanneer u incheckt, neem dan binnen 24 uur contact op met onze klantenservice. Als de accommodatie niet in de staat is achtergelaten zoals beschreven in de overeenkomst, zullen wij bijbehorende klachten naar de host sturen. Na de casus beoordeeld te hebben, zullen wij derhalve het aan de host te betalen bedrag aftrekken en de rest aan u terugbetalen.
 • Let erop dat terugbetaling enkel en alleen mogelijk is wanneer we uw klacht binnen 24 uur na het moment van inchecken ontvangen.
 • Wimdu behoudt het recht om ten minste het bedrag van de verwerkingskosten van de host te vorderen

Privacy

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.